Aktiv Fysioterapisenter

Psykomotorisk fysioterapi (PMF)

Norsk psykomotorisk fysioterapi ble utarbeidet på slutten av 1940-årene av psykiater Trygve Braatøy (1904 - 53) i samarbeid med fysioterapeut Aadel Bülow-Hansen (f. 1906).

Indikasjonen for behandling med PMF er først og fremst økte eller reduserte muskelspenninger og myofacial smerte med bakgrunn i ergonomi, uheldige vaner og lettere emosjonelle problemer.

PMF baseres på at emosjonell belastning, tidligere sykdommer eller pårvirkninger/belastninger og ergonomiske forhold gir seg utslag i muskulatur, respirasjon og i det vegetative nervesystem. PMF har som mål å endre pasientens kroppsholdning og pustemønster, og å påvirke spenningsnivået i kroppen. Gjennom PMF lærer pasienten å oppleve kroppen, å oppleve via kroppen og å uttrykke gjennom kroppen. Det kan skisseres som å utvikle varhet og kontakt med kroppens signaler og reaksjonsmåter, samt å gi pasienten en opplevelse av sammenheng mellom kropp og følelser.

Metoden omfatter massasje, spesifikke kroppsbevegelser og samtale. Respirasjonsforholdene bestemmer doseringen. Pasienten lærer å finne frem til adekvate måter å motvirke ubehag og spenninger på i et empatisk, terapeutisk klima.

Legen vurderer pasienten og henviser til behandlingen. Psykomotorikeren undersøker kroppsholdning, respirasjon, bevegelser og muskelkonsistens. Ved betydelige avvik fra normene for ideelle kroppsforhold anbefales annen type fysioterapi. Målet med norsk psykomotorisk fysioterapi er smertefrihet eller reduserte smerter i en stabil og fleksibel kropp hvor pusten har full tilpasningsevne både til fysisk aktivitet og følelser.

PMF er en spesialistutdannelse. Ingen ved Aktiv Fysioterapisenter Arendal innehar denne utdannelsen, men fysioterapeut Sigurd Nielsen har lang erfaring fra det psykomotoriske arbeidsfeltet.