Aktiv Fysioterapisenter

Ergonomioppdrag

Ergonomi defineres ofte som "lov om arbeid". I praksis betyr ergonomi tilpassing mellom mennesket og arbeidsmiljø.

Ergonomi er et tverrfaglig kunnskapsfelt som handler om tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. For å unngå sykdom og belastningsskader, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.

Belastning er sunt og bevegelse er nødvendig. Det er feilbelastninger og stadig gjentatte bevegelser vi har som mål å redusere. Tungt og ensformig arbeid, uheldige arbeidsstillinger og tidspress er spesielt uheldig.

Dårlige ergonomiske forhold er en av arbeidslivets største sykdoms- og fraværsprodusenter. Helseskader kan oppstå når kroppens toleransegrenser overskrides. Dette er en normal reaksjon på for høy belastning. Årsaken kan være at arbeidet er for tungt, for ensformig, foregår i uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge. Flere enkeltoperasjoner som hver for seg ikke betraktes som tunge, kan til sammen og over tid forårsake for høy totalbelastning. Også selve organiseringen av arbeidet kan være belastende.

Fysioterapeutens rolle er som rådgiver og prosessveileder. Hvilken innfallsvinkel som velges vil være avhengig av type av problemstilling. Vanlige oppgaver er kartlegginger av forskjellige arbeidsmiljøfaktorer, vurderinger av disse og anbefalinger av forebyggende tiltak. Veiledning og undervisning er en viktig del av dette. Det kan også være aktuelt med arbeidsoppgaver innenfor kvalitetssikring, internkontroll, produktutvikling, attføring, funksjonsvurdering og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Fysioterapeuter utfører også Arbeidsplassvurdering (og funksjons-vurdering) for trygdeetaten. Videre kan de være med i planlegging av ominnredning, tilbygg, nybygg, og innkjøp av utstyr spesielt med tanke på å forebygge belastningslidelser. Planlegging av trening og trimtilbud er også fysioterapeuters kompetanseområde innenfor dette fagfeltet.

Aktiv Fysioterapisenter Arendal har lang erfaring og stor kompetanse på ergonomioppdrag.