Aktiv Fysioterapisenter

Arbeidsplassvurdering for trygden

Trygden har fra og med 1.januar 2001 anledning til å honorere fysioterapeuter som påtar seg å foreta arbeidsplassvurdering på oppdrag fra trygden. Oppdraget består i et besøk på arbeidsplassen, og eventuelt en funksjonsundersøkelse dersom fysioterapeuten ikke har forhåndskjennskap til arbeidstakeren.

Fra 01.01.05 kan ordningen brukes forebyggende, dvs for arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt. Samtidig ble det åpnet for at ergoterapeuter kan påta seg arbeidsplassvurdering for trygden. Det stilles samme kompetansekrav til de som til fysioterapeuter.

En Arbeidsplassvurdering er gratis både for den ansatte og bedriften. Oppdraget betales fullt ut av trygden.

Hvem kan ta initiativ til arbeidsplassvurderingen?

Alle kan ta initiativ til arbeidsplassvurderingen - arbeidstakeren selv, arbeidsgiver, behandlende fysioterapeut, lege eller trygdekontoret i sin oppfølging av den sykmeldte. Ordningen er en frivillig ordning og forutsetter at den sykmeldte selv er interessert.

Hvem kan få tilbudet?

Oppdrag fra trygden er et tiltak som kan benyttes overfor arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt, mottar sykepenger, rehabiliteringspenger eller delvis uførepensjon og hvor bedrifter ikke har egen bedriftshelsetjeneste eller er tilknyttet fellesordning. Videre er ordningen avgrenset mot saker der kommunehelsetjenesten har ansvaret for koordinering av rehabiliteringsopplegget. Denne ordningen gir trygdekontoret mulighet til å bidra med faglig bistand for å få vurdert tiltaksmuligheter på arbeidsplassen, der behovet for slike vurderinger ikke dekkes på annen måte.