Aktiv Fysioterapisenter

Aktiv rygg er bedre rygg i Aust-Agder

Prosjekt "Aktiv rygg er bedre rygg i Aust-Agder" startet medio 1997 og var et utrednings- og behandlingsprosjekt for pasienter med kroniske ryggproblemer. Prosjektet ble tom 2005 tildelt penger fra Statsbudsjettet under budsjettposten Kjøp av helsetjenester for sammensatte lidelser.

1.januar 2006 ble prosjektet tildelt driftsmidler via SH-dir.; jfr. statsbudsjettets kapittel 726, post 71 Kjøp av opptrening mv.

Fra og med januar 2007 overtok Helse Sør-Øst driften av prosjektet gjennom "Raskere tilbake" midlene.

Prosjektet ble administrert av NAV Aust-Agder og ble drevet som et samarbeid mellom NAV Aust-Agder(administrativt), Ryggpoliklinikken ved Sørlandet Sykehus Arendal (SSA-HF) (diagnoseutredning) og Aktiv Fysioterapisenter Arendal (behandling /Aktiv Gruppebasert Intervensjon (AGI)) ved fysioterapeutene Rune Holanger og Gudrun S. Jørgensen.

Les mer om prosjektet ved Rapport av 2003.

Publiserte artikler og informasjonsskriv knyttet til Ryggprosjektet

Ryggpoliklinikk - foreløpige erfaringer fra Aust-Agder
Hva gjør primærlegen med ryggpasienten?
Prosjekt «Aktiv rygg» i Aust-Agder
Ryggpoliklinikken ved Sørlandet Sykehus Arendal (SSA-HF)

 

PROSJEKTET BLE FORMELT AVSLUTTET VED UTGANGEN AV 2009.

Den store fagkompetansen som ble innarbeidet i prosjektperioden 1997 - 2009 videreføres ved fysioterapisenteret.

I samarbeid med Nasjonalt Ryggnettverk (UiB) ble det i perioden 21.oktober 2004 - 29.november 2006 gjennomført en randomisert kontrollert undersøkelse av modellen. Tallmaterialet fra denne undersøkelsen er fortsatt (våren 2013) under bearbeiding. Det er et håp at resultatet kan bli fremlagt innen utgangen av året.