Aktiv Fysioterapisenter

Hva er Fysioterapi

Den første benevnelsen for fysioterapi var sykegymnast. Profesjonen oppstod som en følge av at leger trengte hjelpepersonell for å trene opp pasienter etter operasjoner, sykdom eller skade. Det var særlig ortopedene som var pådrivere til dette. Fysioterapien har sin forankring i medisinen, gymnastikken og pedagogikken. I Norge startet den offentlige fysioterapiutdannelsen i 1897 ved Christiania Ortopediske Institut.  I dag er det fysioterapihøyskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Fysioterapeuter har spesialkompetanse på muskel- og skjelettapparatet (bevegelsespparatet) og innehar en 4-årig høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling, og om samspillet mellom individ, miljø og sykdom. Fysioterapeuter er sentrale i forebygging og behandling av belastningslidelser.

Fysioterapi er rettet mot både kroppslige og psykiske plager samt tilrettelegging av menneskets livs- og arbeidsbetingelser. Vi har som oppgave å bevare og fremme god helse i alle aldersgrupper. Du trenger ikke å være syk for å ha behov for fysioterapi. En av fysioterapeutenes viktigste oppgaver er å skape forståelse for hvordan sykdom og skader oppstår slik at du selv kan forebygge.

Fysioterapi kan defineres som:

"Manuell undersøkelse/behandling samt trening/undervisning av bevegelsesapparatet sett i et vestlig helseperspektiv (allment akseptert helseperspektiv)"

Det forskes i dag betydelig innen fysioterapeuters arbeidsfelt og faget har gjennom de seneste årene fått stor medisinsk anerkjennelse. Kostnadene til behandling hos fysioterapeut med kommunal driftsavtale dekkes i henhold til "Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi" (se priser).

En møte med fysioterapien ved Aktiv Fysioterapisenter Arendal kan skisseres på fire nivåer:

  • Samtale og undersøkelse
  • Bløtvevsbehandling
  • Aktiv behandlingstrening, individuelt og/eller i gruppe
  • Hjelp til selvhjelp (hjemmetrening)

Samtale og undersøkelse

Første møtet hos fysioterapeuten vil bestå i opptegnelse av sykehistorien, undersøkelse og journalføring. Dette vil ta ca 30 min. Behandlingen legges opp individuelt ut fra dette.

Det vil bli ført regelmessige samtaler og reundersøkelser i behandlingperioden.

Bløtvevsbehandling

Med bløtvevsbehandling menes behandling av muskler, sener, leddbånd eller ledd. Disse strukturene kan være skadet grunnet ytre traumer eller gjennom overbelastning eller feilpåvirkning. Fysioterapeuten vil ved hjelp av massasje, tøyninger, øvelser og/eller bruk av Ultralyd og ulike elektroterapiutstyr påvirke bløtvevet slik at tilnærmet normalfunksjon gjennoppbygges. Behandlingen tar fra 30 - 40 min. pr. gang. For mer akutte plager er det vanlig med en behandlingsserie på 6-15 ganger.

Aktiv behandlingstrening, individuelt og/eller i gruppe

Utfra de funn som blitt gjort følges behandlingen opp med et individuelt tilrettelagt treningsprogram. Du vil få ditt eget Treningskort som fysioterapeuten ajourfører og veileder deg gjennom. Ved fysioterapisenteret arbeides det mye etter metoden Medisinsk Trenings Terapi (se forklaring under Tjenester). Det er ofte mer stimulerende å trene i grupper. Dette benytter vi oss ofte av. Fysioterapeuten følger da opp flere samtidig og gjør mer effektiv bruk av sin arbeidstid. Fysioterapeisenteret har tre store treningsrom tilrettelagt for ulike pasientkattegorier, spesielt med tanke på rygg- og lungepasienter.

Hjelp til selvhjelp (hjemmetrening)

Et viktig prisnipp i all behandling bør være å vite hvordan en best kan ta vare på/forebygge egen helse. Når behandlingsprosessen er ferdig hos fysioterapeuten vil det bli fortalt hva du bør gjøre hjemme for å ta vare på helsen din. Sammen vil dere utarbeide en "oppfølingsplan eller grønn resept". Følg denne og du gjør noe aktivt for å følge opp den ferdige behandlingsserien.